dostacje UE


Projekt: „Wdrożenie nowej usługi i procesu przygotowywania pali fundamentowych przy wykorzystaniu żurawia gąsienicowego.”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP

Działanie 3.2 Innowacje w MŚP

 

Cel projektu: Dywersyfikacja działalności spółki i poszerzenie gamy oferowanych usług, poprzez wdrożenie innowacji produktowej i procesowej w skali świata, polegającej na zakupie innowacyjnego urządzenia - żurawia gąsienicowego z specjalnie zamontowanym osprzętem, pierścieniem hydraulicznym do skuwania pali. Wprowadzone modyfikacje konstrukcyjne pozwolą zaoferować usługi w znacznie krótszym czasie, zminimalizują liczbę pracowników zaangażowanych w cały proces i bezpośrednio zwiększą poziom bezpieczeństwa na placu budowy. Efektem projektu będzie zatem wdrożenie innowacji procesowej i produktowej, (będącej rezultatem implementacji wyników prac B+R) oraz nie technologicznej (marketingowej i organizacyjnej) w charakterze uzupełniającej.

 

Wartość projektu: 3 338 628,36 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 950 016,20 PLN