dostacje UE


Wzrost konkurencyjności firmy MOSTMARPAL Sp. z o.o. poprzez wdrożenie dwóch innowacyjnych technologii wykonywania pali fundamentowych.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby


MOSTMARPAL Sp. z o.o. realizuje projekt: „Wzrost konkurencyjności firmy MOSTMARPAL Sp. z o.o. poprzez wdrożenie dwóch innowacyjnych technologii wykonywania pali fundamentowych”, przy współfinansowaniu kosztów jego realizacji środkami Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 (Priorytet I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Poddziałanie 1.2.2. „Małe i średnie przedsiębiorstwa”.
Przedmiotem powyższej inwestycji jest zakup innowacyjnego urządzenia – palownicy wraz ze specjalistycznym osprzętem, skonfigurowanym pod nowe technologie wykonywania wielkośrednicowych pali fundamentowych, wdrażane przez MOSTMARPAL Sp. z o.o. wspólnie z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie.
Cel przedmiotowej inwestycji – poszerzenie oferty MOSTMARPAL Sp. z o.o., poprzez wdrożenie dwóch innowacyjnych technologii wykonywania pali fundamentowych jest zgodny z głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, którym jest „Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Regionu”, a także celem Priorytetu I RPO WSL, tj.: „Wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy”.
Rezultatem realizowanego projektu jest radykalna poprawa pozycji konkurencyjnej MOSTMARPAL Sp. z o.o., dzięki wprowadzeniu do oferty przedsiębiorstwa nowych usług, które nie mogły być przezeń świadczone dotychczas. Uzyskane przez MOSTMARPAL Sp. z o.o. dofinansowanie to 23,22 % kosztów kwalifikowanych przedmiotowego przedsięwzięcia.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

"Wzrost konkurencyjności firmy MOSTMARPAL Sp. z o.o. poprzez wdrożenie dwóch innowacyjnych technologii wykonywania pali fundamentowych" został przez Spółkę zrealizowany w okresie od maja 2009r. do września 2012r. Jego łączna wartość wyniosła 5.047.596,87 PLN, z czego koszty kwalifikowane to 3.230.000,00 PLN. Uzyskane przez MOSTMARPAL Sp. z o.o. w ramach RPO WSL na lata 2007 - 2013 dofinansowanie to 749.683,00 PLN - 23,21% kosztów kwalifikowanych projektu."