dostacje UE


Nazwa realizacji
Typ rozwiązania
Technologia
Data realizacji

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 716 - budowa kładki dla pieszych przez rzekę Wolbórkę w m. Będków

W ramach zadania wykonano 4 szt. pionowych pali wielkośrednicowych Ø 600 mm dł. 8,0 m oraz pala dodatkowego Ø 600 mm dł. 8,0 m (łączna długość 40,0 m) wykonywanych w rurze obsadowej wyciąganej

2014-12-01

Budowa hali produkcyjno-magazynowej dla Hutchinson Poland Sp. z o.o.

W ramach zadania wykonano  60 szt. pali wielkośrednicowych Ø 600 mm CFA dł. po 5,0 m (razem 300,0 m pala) oraz 154 szt. pali wielkośrednicowych Ø 400 mm CFA (136 szt. po 5,0 m, 18 szt. po 6,0 m, razem 788,0 m pala) wykonywanych świdrem ciągłym CFA

2014-12-01

Przebudowa mostu JNI 01015117 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW 921 z DW 408

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 800 mm w ilości 24 szt. x 12,5 m (łączna długość  300,0 m)

2014-11-01

Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Trzebyczką w ciągu drogi gminnej – ul. Gruntowa w Dąbrowie Górniczej

W ramach zadania wykonano pale CFA Ø 630 mm w ilości 4 szt. x 5,0 m (razem 20,0 m)

2014-11-01

Budowa drogi klasy L wraz z budową mostu na pot. Paleczka od km 0+000 do km 0+895 w miejscowości Zembrzyce, powiat suski, woj. małopolskie

W ramach zadania wykonano pale wielkośrednicowe Ø 1200 mm o łącznej długości 300,0 mb oraz Ø 1500 mm o łącznej długości 52,0 m

2014-11-01

Budowa linii 110 kV GPZ Przemyśl - GPZ Radymno

W ramach zadania wykonano pale wielkośrednicowe Ø 1500 mm w rurze osłonowej wyciąganej o łącznej długości 623,5 m

2014-11-01
2014-11-01

Budowa Hala Koszyki przy ul. Koszykowej w Warszawie

W ramach zadania wykonano 102 szt. pali wielkośrednicowych Ø 1000 mm o długości po 8,0 m – 18,0 wykonywanych w rurze obsadowej wyciąganej

2014-11-01

Budowa ul. Wilhelma Kollmanna wraz z wiaduktem nad torami kolejowymi PKP oraz połączeniem z ul. Inwalidzką w Chorzowie

W ramach zadania wykonano pale CFA Ø 800 mm w ilości 30 szt. x  14,0 m (łączna długość 420,0 m)

2014-10-01

Wykonanie pali CFA w Bielsku-Białej ul. Długa 50

W ramach zadania wykonano pale CFA Ø 500 mm w ilości 75 szt. x 4,0 m (łączna długość 300,0 m)

2014-10-01

Bobra Wielka - odbudowa zbiornika małej retencji wodnej - budowa mostu przez rz. Biebrza w m. Bobra Wielka

W ramach zadania wykonano pale CFA Ø 600 mm w ilości 12 szt. x 12,0 m (łączna długość 184,0 m)

2014-10-01

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków - Medyka - granica państwa, na odc. Biadoliny - Tarnów w km 61,300 wiadukt w km 74,011 nad ulicą Czerwonych Klonów

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 1200 mm w ilości 14 szt. o długości po 10,0 m (łączna długość 140,0 m)

2014-10-01

Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze

W ramach zadania wykonano 107 szt. pali Ø 800 mm oraz 103 szt. pali Ø 800 mm

2014-10-01

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj infrastruktury pasterskiej: 3 szt. kompleksów pasterskich - bacówek wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscach wskazanych przez Zamawiającego

W ramach zadania wykonano: dokumentację projektową, wybudowano 3 bacówki wraz z wyposażeniem dla potrzeb prowadzenia wypasu owiec


2014-10-01

Dostawa krat pomostowych typu KOZ, ocynkowane ogniwa, oczko 30x32 wraz z akcesoriami

Zamawiający: Metalexport Adam Kruk, ul. Chełmońskiego 31/1, 42-200 Częstochowa

2014-10-01

Budowa silosów zbożowych przy ul. Przemysłowej 13 w Knurowie

W ramach zadania wykonano pale CFA Ø 600 mm w ilości: 3 silosy x 8 szt. x 11,50 m (łączna długoścć42,50 m)

2014-09-01

Odbudowa mostu na pot. Mała Puszcza przy skrzyżowaniu ul. Kochanej z ul. Mała Puszcza w sołectwie Porąbka - Gmina Porąbka

Zadanie obejmowało: rozbiórkę istniejącej kładki, likwidację wyrwy w skarpie poprzez wykonanie narzutów kamiennych oraz wykonanie opasek brzegowych, remont stopnia wodnego, budowę nowego mostu

2014-09-01

Odbudowa mostu na rzece Soła w km 71+183 w ciągu drogi gminnej 642

Wykonanie 4 szt. pali wielkośrednicowych pionowych Ø 600 mm o długości 2x7,0 m i 2 x 5,0 m (łączna długość 24,0) wykonywanych w rurze obsadowej wyciąganej

2014-09-01

Rozbudowa stacji bazowej BT-20 249 w Częstochowie

W ramach zadania wykonano 3 szt. pali wielkośrednicowych ukośnych Ø 800 mm o długości po 10,0 m (łączna długość 30,0 m) wykonywanych w rurze obsadowej wyciąganej

2014-09-01

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4426 S Landek - Ligota - Mazańcowice - Stare Bielsko nad pot. Wapienica w km 7+160 w Mazańcowicach

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 1000 mm z poszerzoną podstawą do Ø 2000 mm w ilości 4 szt. x 11,0 m (łączna długość 44,0 m)

2014-09-01

Zabezpieczenie nasypu na łącznicy drogi ekspresowej S69 - węzeł Przybędza od km 0+108 do km 0+362

W ramach zadania wykonano 67 szt. pali CFA Ø 600 mm (22 szt. po 5,6 m, 45 szt. po 7,4 m – łącznie 456,2 m) wykonywanych świdrem ciągłym dla posadowienia ekranów akustycznych

2014-09-01

Budowa linii elekroenergetycznej 400 kV Miłosna - Siedlce Ujrzanów i Budowa stacji 400/110kV Siedlce Ujrzanów

W ramach zadania wykonano pale Ø 600 mm o łącznej długości 888,0 m oraz Ø 800 mm o łącznej długości 624,0 ma

2014-09-01

Budowa mostu na rzece Skawinka w miejscowości Biertowice w km 67+803 w ciągu DK nr 52 oraz w km 20+930 rzeki Skawinka

W ramach zadania wykonano pale pionowe Ø 1200 mm w ilości 10 szt. x 12,0 m (łączna długość 120,0 m)

2014-09-01

Rozbiórka uszkodzonego mostu i budowa nowego obiektu mostowego na rzece Żylicy w ciągu drogi powiatowej nr 1406S Zarzecze - Tresna w km 0+131 w m. Zarzecze gmina Łodygowice

Zadanie obejmowało: rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego, wykonanie posadowienia a pali wielkośrednicowych Ø 1000 mm, wykonanie żelbetowych przyczółków oraz podpór pośrednich, wykonanie konstrukcji nośnej, odwodnienie, odbudowa dojazdów

2014-09-01

Przebudowa mostu wraz z dojazdami na rzece Żeglinie w m. Dębołęka w ciągu DG 114154E na terenie gm. Brzeźno

W ramach zadania wykonano 8 szt. pali wielkośrednicowych Ø 1000 mm o długości po 8,0 m (łączna długość 64,0 m) pionowych, wierconych w rurze obsadowej wyciąganej

2014-09-01

Posadowienie dwóch kominów na terenie Elektrociepłowni Andrychów

W ramach zadania wykonano 8 szt. pali CFA Ø 600 mm o dł. po 8,00 m (łączna długość 64,0 m) wykonywanych świdrem ciągłym

2014-08-01

Przebudowa mostu przez rzekę Wieprz oraz budowa kładki pieszo-rowerowej przy moście w km 24+032 w m. Ciechanki w ciągu DW nr 829 Łucka - Łęczna – Biskupice

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 1500 mm w ilości: 2 szt. x 8,90 m, 2 szt. x 11,0 m, 1 szt. x 11,94 m (łączna długość 51,74 m) wraz z zapuszczeniem rur traconych

2014-08-01

Przebudowa ul. Podmiejskiej na odcinku od ul. Rudzkiej do ul. Św. Maksymiliana wraz z obiektem mostowym w Rybniku

W ramach zadania wykonano 42 szt. pionowych pali wielkośrednicowych Ø 1500 mm o długości po  16,0 m (łączna długość 672,0 m) wykonywanych w rurze obsadowej wyciąganej

2014-08-01

Remont płyty pomostu mostu w ciągu drogi powiatowej 1481S w km 0+050 dojazd do stacji PKP w Rajczy

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec

2014-08-01

Roboty palowe na budowie mostu w m. Bieńkówka

W ramach zadania wykonano pale Ø 800 mm o łącznej długości 39,0 m

2014-08-01

Przebudowa mostu nr 01016693 w ciągu drogi powiatowej nr K1685 Pcim - Tokarnia - Jordanów w miejscowości Tokarnia w km 6+100

W ramach zadania wykonano pale fundamentowe wielkośrednicowe w rurze osłonowej wyciąganej Ø 1200 mm w ilości 8 szt. każdy o długości 8 mb (łączna długość 64 m)

2014-07-01

Posadowienie komisariatu policji w Czechowicach – Dziedzicach

W ramach zadania wykonano 91 szt. pali wielkośrednicowych Ø 400 mm FDP dł. po 8,5 m (razem 773,5 m) wykonywanych świdrem przemieszczeniowym

2014-07-01

Odbudowa mostu nad rzeką Kakonianką w ciągu DK nr 74 w m. Wola Jachowa

W ramach zadania wykonano pale wielkośrednicowe w osłonie z rury wyciąganej Ø 1200 mm w ilości 10 szt. x 13,0 m (łączna długość 130,0 m)

2014-06-01

Remont mostu drogowego w ciągu drogi gminnej w km 224+985 rzeki Bóbr w Bobrowie (Gmina Mysłakowice)

W ramach zadania wykonano pale wielkośrednicowe w osłonie z rury wyciąganej Ø 1500 mm w ilości 2 szt. po 9,5 m wraz z zabudowaniem rury traconej 1220 mm

2014-06-01

Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi nr 560803 K - ulicy Podgórskiej w Wieliczce na długości 100 mb w km 0+190 – 0+290

W ramach zadania wykonano 17 szt. pali Ø 1000 mm o długości po 15,0 m (łączna długość 255,0 m) pionowych, wierconych w rurze obsadowej wyciąganej

2014-06-01

Rozbudowa mostu w ciągu DK 45 w km 108+327,00 w m. Opole - Zawada – Gosławice

W ramach zadania wykonano 8 szt. pali wielkośrednicowych Ø 1500 mm o długości po 14,0 m oraz 4 szt. po 10,0 m (łączna długość 152,0 m)

2014-06-01

Posadowienie Centrum Górskiego Korona Ziemi w Zawoi

W ramach zadania wykonano 160 szt. pali CFA Ø 300 mm o długości po ok. 4 m (łączna długość ok. 640,0 m)

2014-06-01

Przebudowa lini kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków - Rzeszów, etap III na obszarze województwa małopolskiego od km 17,100 do km 21,700 - etap II

W ramach zadania wykonano pale wiercone Ø 800 mm o łącznej długości 912,0 m oraz pale Ø 1000 mm o łącznej długości 510,0 m

2014-05-01

Budowa drogi publicznej Drogowej Trasy Średnicowej Katowice - Gliwice, część Zachód od granicy miasta Gliwice do węzła De Gaulle'a w Zabrzu od km 8+119,85 do km 11+075 (odcinki Z3, Z4 w Zabrzu)

W ramach zadania wykonano pale CFA o średnicy Ø 600 mm, długość pali 10 szt. x 4,0 m i 12 szt. x 5,0 m (łączna długość ok. 100,0 m)

2014-05-01

Przebudowa mostu na rzece Strawie na skrzyżowaniu ul. Pereca z ul. Starowarszawską w Piotrkowie Trybunalskim

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 600 mm w ilości 8 szt. x 12,0 m (łączna długość 96,0 m)

2014-05-01

Budowa obwodnicy Żywca jako nowy ciąg DW nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Sołą w ciągu DW 945

W ramach zadania wykonano odwierty pionowe w rurze osłonowej o śr. zew.  Ø 1500 mm dla wykonania podpór tymczasowych deskowań

2014-05-01

Budowa kładki dla pieszych wraz z infrastrukturą na rzece Warcie

W ramach zadania wykonano pale wielkośrednicowe Ø 1200 mm w rurze osłonowej o łącznej długości 177,0 m

2014-05-01

Rozbudowa zakładu BA V w Jeleniej Górze

W ramach zadania wykonano pale pionowe Ø 400 mm o łącznej długości ok. 854 m

2014-04-01

Budowa obejścia m. Nakło nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (Rogoźno – Tuchola)

W ramach zadania wykonano pale wielkośrednicowe Ø 1200 mm w rurze osłonowej o łącznej długości 297,0 m

2014-04-01

Udrożnienie systemu komunikacyjnego na terenie gminy Wilków poprzez odbudowę infrastruktury mostowej, woj. lubelskie

Zadanie 1 - Odbudowa mostu na rzece Wrzelówce w Wilkowie – w ramach zadania wykonano pale Ø 800 mm w ilości: 8 szt. x 9,0 m (łączna długość 72,0 m) oraz pale Ø 1000 mm w ilości 2 szt. x 11,0 m (łączna długość 22,0 m)

2014-04-01

Budowa mostu w ciągu ul. Poniatowskiego nad rzeka Kłodnicą w Rudzie Śląskiej - Halembie - rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu

W ramach zadania wykonano pale wielkośrednicowe w osłonie z rury wyciąganej Ø 800 mm w ilości 22 szt. x 8,0 m (łączna długość 176,0 m)

2014-04-01

Budowa obwodnicy Żywca jako nowy ciąg DW nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Sołą w ciągu DW 945

W ramach zadania wykonano odwierty pionowe w rurze osłonowej o śr. zew.  Ø 600 mm na studnie odwadniające

2014-03-01

Roboty mostowe – Wałbrzych – Gagarina/Lelewela

W ramach zadania wykonano 14 szt. pali Ø 1000 mm o długości po 5,0 m, (łączna długość 70,0 m)

2014-03-01

Powiązanie Galerii Zamek z istniejącymi ulicami w mieście Lublin. Kładka dla pieszych - roboty pa-lowe

W ramach zadania wykonano 2 szt. pali Ø 600 mm o długości po 8,0 m (łączna długość 16,0 m)

2014-03-01

Przebudowa mostu przy ul. Wiejskiej w Kowarach

W ramach zadania wykonano: 67 szt. pali CFA Ø 400 mm o dł. po 1,0 m, 2,5 m (łączna długość 263,0 m)

2014-03-01

Budowa słupów stalowych na terenie kontenerowego terminalu przeładunkowego PCC Intermodal SA w Kutnie

W ramach zadania wykonano pale wielkośrednicowe Ø 800 mm w rurze osłonowej wyciąganej w ilości 5 szt. x 5,0 m – stanowiska 1,2,4,5,6 oraz 1 szt. x 8,50 m – stanowisko 3 i 1 szt. x 11,50 m - stanowisko 7 (łączna dł. 45 m)

2014-03-01

Budowa zadaszenia Amfiteatru Miejskiego przy ul. Chopina 30 w Świnoujściu w ramach budowy Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki w Świnoujściu

W ramach zadania wykonano: dokumentację projektową, przebudowę sceny i zadaszenia sceny, fundamenty, konstrukcję zadaszenia, powłokę i świetliki zadaszenia, likwidację kolizji instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej z fundamentami zadaszenia, instalację odgromową

2014-02-01

Przebudowa wiaduktu przy ul. Warszawskiej nad DK-1 w Częstochowie

W ramach zadania wykonano ok. 1000 mb pali CFA Ø 600 mm o dł. po 2m, 2,5m, 3m

2014-02-01

Budowa obwodnicy Żywca jako nowy ciąg DW nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Sołą w ciągu DW 945

W ramach zadania wykonano 7145,3m pali Ø 600 mm w rurze obsadowej wyciąganej na potrzeby palisady i muru oporowego

2014-01-14

Budowa kładki dla pieszych nad drogą krajową nr 7 w km 692+200 w miejscowości Jawornik

W ramach zadania wykonano 28 szt. pali Ø 1200 mm o dł. 13,0 m (łączna dł. pali 364 m) w rurze obsadowej wyciąganej.

2014-01-01